Licencja
naReksia
udzielanie licencji
Reksio
Zawarcie umowy licencyjnej oznacza zgodę Pani Haliny Filek-Marszalek na wykorzystanie wizerunku Reksia lub znaków towarowych dotyczących Reksia przez licencjobiorcę w zakresie i na warunkach określonych w tej umowie.
Za pośrednictwem kancelarii prawnej Chorążewska Bielesz i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów Radców Prawnych i Rzeczników Patentowych z siedzibą w Bielsku-Białej możliwe jest zawarcie umów licencyjnych na korzystanie z utworu, jakim jest wizerunek Reksia oraz znaków towarowych dotyczących Reksia.
Umowy mogą być zawierane w formie licencji:
- na wyłączność lub nie w danej dziedzinie;
- na czas określony lub nieokreślony;
- z ograniczeniem terytorialnym do granic Rzeczypospolitej Polskiej lub bez takiego ograniczenia.
Warunki każdej z takich umów są indywidualnie negocjowane z klientem.

W ramach umowy licencjobiorca uzyskuje:
1) prawo do wykorzystania w swojej działalność gospodarczej lub inicjatywie społecznej wizerunku Reksia,
2) obsługę prawną Kancelarii w zakresie:
- weryfikacji prawidłowości wykonywania obowiązków stron wnikających z umowy licencyjnej,
- udzielania ochrony interesów stron umowy licencyjnej przed osobami trzecimi w związku z wykrytymi naruszeniami uprawnień Licencjobiorcy oraz praw majątkowych autorskich do utworu Licencjodawcy przez te osoby na etapie przedprocesowym oraz w ramach próby ugodowej przeprowadzanej przed sądem.
Z uwagi na powyższe prosimy o kierowanie zapytań w sprawie udzielenia licencji na korzystanie z wizerunku Reksia oraz znaków towarowych dotyczących Reksia na następujące dane teleadresowe:
- adwokat dr Anna Chorążewska
kom. 668 115 409 e-mail: chorazewska@prawnicyzpasji.pro
- radca prawny, rzecznik patentowy Tomasz Bielesz
kom. 661 950 322 e-mail: bielesz@prawnicyzpasji.pro

Chorążewska Bielesz i Partnerzy sp. p.,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 32 I-p. l. 9,
tel./fax. +48 33 812 65 80.