Licencja
naReksia
prawa autorskie
Reksio
Pani Helena Filek-Marszałek jest właścicielką majątkowych praw autorskich do wizerunku Reksia. Posiada także prawa z rejestracji znaków towarowych dotyczących wizerunku Reksia i nazwy Reksio, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Urząd Patentowy udzielił p. Helenie Filek-Marszałek praw ochronnych na znaki towarowe, których przedmiotem są różne ujęcia wizerunku Reksia oraz nazwa Reksio, to jest:

1) znak dotyczący ujęcia wizerunku Reksia stojącego, zgłoszony 20 czerwca 2013 r. za numerem Z-415704 (ogłoszenie o zgłoszeniu opublikowane w BUP nr 20/2013 - 30 września 2013 r.), zarejestrowany 27 czerwca 2014 r. za numerem R-267989 (ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronne w WUP nr 11/2014 – 28 listopada 2014 r. (zobacz)

2) znak dotyczący ujęcia wizerunku Reksia siedzącego, zgłoszony 20 czerwca 2013 r. za numerem Z.415705 (ogłoszenie o zgłoszeniu opublikowane w BUP nr 20/2013 - 30 września 2013 r.), zarejestrowany 27 czerwca 2014 r. za numerem R-267990 (ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronne w WUP nr 11/2014 – 28 listopada 2014 r.) (zobacz)

3) znak dotyczący ujęcia wizerunku Reksia biegnącego, zgłoszony 20 czerwca 2013 r. za numerem Z.415706 (ogłoszenie o zgłoszeniu opublikowane w BUP nr 20/2013 - 30 września 2013 r.), zarejestrowany 27 czerwca 2014 r. za numerem R-267991 (ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronne w WUP nr 11/2014 – 28 listopada 2014 r.) (zobacz)

4) znak dotyczący nazwy Reksio, zgłoszony 16 lipca 2013 r. za numerem Z.416715 (ogłoszenie o zgłoszeniu opublikowane w BUP nr 22/2013 - 28 października 2013 r.), zarejestrowany 25 maja 2014 r. za numerem R-267038 (ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronne w WUP nr 10/2014 – 31 października 2014 r.) (zobacz)

Z praw ochronnych na znaki towarowe wynika wyłączność oraz ochrona od daty dokonania zgłoszenia.

Z uwagi na częste przypadki naruszania praw i interesów Pani Heleny Filek-Marszałek, polegających na korzystaniu z przedmiotów służących jej praw wyłącznych bez jej wiedzy, zgody, a nawet przy jej zdecydowanym sprzeciwie oraz przy braku zapłaty należnego wynagrodzenia, a zatem bez poszanowania przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy Prawo własności przemysłowej, Pani Helena Filek-Marszałek podjęła działania na rzecz zapobiegania takim praktykom oraz ochrony interesów licencjobiorców, korzystających w swojej działalności gospodarczej z wizerunku Reksia.


Kancelaria prawna Chorążewska Bielesz i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów Radców Prawnych i Rzeczników Patentowych z siedzibą w Bielsku-Białej została umocowana do reprezentowania interesów Pani Heleny Filek-Marszałek przed wszelkimi osobami i instytucjami, w tym w postępowaniach sądowych.
Celem naszych działań jest reprezentowanie interesów Pani Heleny Filek-Marszałek w zakresie zarządzania jej prawami do opracowania plastycznego postaci psa Reksia oraz znaków towarowych dotyczących Reksia.
Informujemy, że w zakresie bezprawnego korzystania z wizerunku psa Reksia (we wszystkich możliwych ujęciach) oraz słowa „Reksio”, Pani Helenie Filek-Marszałek system prawny udziela ochrony w szczególności na gruncie ustaw: Kodeks Cywilny, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawo własności przemysłowej.
Celem naszych działań jest dążenie do zapewnienia Pani Helenie Filek-Marszałek wpływu na to, w jakich inicjatywach wizerunek Reksia jest wykorzystywany, gdyż nasza Mocodawczyni szanuje dorobek artystyczny swojego męża i przykłada szczególną wagę do tego, aby jego dziedzictwo i pozytywny wizerunek psa Reksia wypracowany przez lata nie został wykorzystany w złym celu.
Wyjaśniamy, że Użytkownika, który wykorzystał utwory bez zgody podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, można pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych jest niezależna od winy naruszyciela. Nie można zasłaniać się niewiedzą lub dobrą wolą, aby uniknąć zapłaty odszkodowania. Jednocześnie, jeśli ktoś podejmuje się prowadzenia działalności gospodarczej, domniemywa się, że znane mu są przepisy obowiązujące w Polsce.